више о овој услузи Центра испод

Смјештај у установу лица

Право на смјештај у установу има:

 1. дијете без родитељског старања, до повратка у властиту породицу или збрињавања у породицу усвојиоца или хранитељску породицу, до завршетка редовног школовања, најдуже до 26. године живота, а не дуже од шест мјесеци након завршетка редовног школовања,
 2. дијете са потешкоћама у развоју које нема услова да остане у својој породици и када је то сврсисходније ради чувања и васпитања, школовања, оспособљавања или психосоцијалне рехабилитације, док траје потреба за овим обликом заштите,
 3. дијете чији је развој ометен породичним приликама, до повратка у властиту породицу,
 4. дијете са друштвено неприхватљивим понашањем, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,
 5. дијете жртва насиља, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,
 6. дијете жртва трговине људима, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,
 7. пунољетно лице са инвалидитетом и тешко хронично обољело лице које није у могућности да самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених или породичних прилика и лица са поремећајима у понашању,
 8. старије лице које због неповољних социјалних, здравствених, стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у породици, односно у домаћинству,
 9. пунољетно лице жртва насиља у породици, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,
 10. пунољетно лице жртва трговине људима, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,
 11. трудница и родитељ дјетета до годину дана живота дјетета ако је други родитељ дјетета умро, нестао, погинуо, извршио насиље у породици, коме је усљед материјалне необезбијеђености, неријешеног стамбеног питања, нарушених породичних односа и сличних ситуација потребан привремени смјештај