ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕБРЕНИЦА

О нама

Центар за социјални рад „Сребреница“ је институција која има кључну улогу у пружању подршке грађанима општине Сребреница. Овај центар је посвећен обезбеђивању остваривања права свих грађана на територији Сребренице, као и задовољавању њихових потреба у складу са законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других релевантних делатности.

Један од основних циљева Центра за социјални рад „Сребреница“ је унапређење квалитета живота грађана кроз пружање различитих услуга и подршке. Тим стручњака у центру ради на идентификовању и процени социјалних потреба појединаца и породица, пружајући им адекватна решења и подршку у складу са њиховим специфичним околностима.

Центар за социјални рад „Сребреница“ пружа широк спектар услуга које обухватају материјалну помоћ, смештај у установама социјалне заштите, саветовање, психосоцијалну подршку, породично-медијско посредовање, услуге заштите деце и младих, као и подршку жртвама насиља и злостављања.

Ова институција има значајну улогу у јачању социјалне кохезије и превенцији социјалних проблема у локалној заједници. Кроз сарадњу са другим релевантним институцијама, Центар за социјални рад „Сребреница“ ради на развијању и имплементацији програма и пројеката који доприносе социјалном развоју и побољшању квалитета живота грађана.

НЕКЕ ОД УСЛУГА КОЈЕ НУДИМО НАШИМ КОРИСНИЦИМА

Услуге

Једнократна новчана помоћ

Кликните на иконицу да прочитате више

Додатак за негу другог лица

Кликните на иконицу да прочитате више

Лична инвалиднина

Кликните на иконицу да прочитате више

ОПИС ПОСЛОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕБРЕНИЦА

Запослени

Драгић Глишић, дипл. ецц

Опис послова :

 • организује и руководи радом Центра
 • заступа и представља Центар према трећим лицима и одговара за законитост рада Центра
 • предлаже Управом одбору план и програм рада и предузима мјере за њихово спровођење
 • предлаже Управом одбору унутрашњу организацију послова и систематизацију радних мјеста и друге нормативне акте
 • предузима мјере за ефикасно и законито извршење одлука, закључака и препорука Управног одбора
 • извршава правоснажне одлуке суда
 • подноси извјештај о раду и финансијском пословању
 • одлучује о потреби заснивања радног односа, распоређивању радника, престанку радног односа
 • доноси одлуке и упутства у вези са радом и пословањем Центра

Радмила Кошарац, дипломирани правник

Опис послова:

 • рјешава о остваривању права на додатак за помоћ и његу другог лица
 • води поступак и израђује рјешење о стављању под старатељство малољетне дјеце
 • води поступак и израђује рјешење о стављању под старатељство пунољетних лица
 • води поступак и израђује рјешење о престанку старатељства над малољетним/пунољетним лицима
 • води поступак и израђује рјешење о постављању стараоца за посебан случај
 • води евиденцију о лицима под старатељством
 • покреће поступак за одузимање и враћање пословне способности
 • води поступак и израђује рјешење и записник о усвајању дјеце
 • води поступак и израђује рјешење о одређивању личног имена малољетном дјетету
 • издаје увјерења о старатељству
 • издаје увјерења о пословној способности
 • учествује у раду стручног тима Центра

Рада Стевић, мастер права

Опис послова:

 • рјешава о остваривању основних и проширених права из области социјалне заштите изузев права на додатак за помоћ и његу другог лица и права на личну инвалиднину
 • израда рјешења о регулисању начина одржавања личних односа између дјеце и родитеља са којим дијете не живи
 • израда рјешења о повјеравању дјеце из ванбрачне заједнице
 • покреће поступак за одузимање/ограничење родитељског права, те продужење истог
 • води поступак и израђује рјешење о отуђивању имовине малољетних лица/пунољетних лица под старатељством
 • води евиденцију о издржавању дјеце
 • даје мишљење о закључењу брака прије пунољетства
 • издаје увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
 • учествује у раду стручног тима Центра

Милена Миловановић, дипл.правник

Опис послова:

 • припрема и израда општих и других аката
 • усклађивање нормативних аката са законским прописима
 • израда одлука и рјешења из дјелокруга рада органа управљања
 • припрема сједнице управног одбора
 • припрема и израђује уговоре о раду са запосленицима
 • успоставља персонална досијеа радника, врши пријаву-одјаву запосленика код надлежних институција (пореска управа), води матичну књигу
 • послови везани за остваривање права радника из радног односа
 • послови везани за пријем радника у радни однос, престанак радног односа
 • правни послови заступања пред судовима, органима управе и другим правним лицима у области радно-правних спорова
 • послови везани за регистрацију и статусне промјене Центра код суда и нотара
 • води поступак и израђује рјешење о остваривању права на личну инвалиднину
 • координира радом првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
 • координира радом првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
 • израда периодичних извјештаја

Ханка Вејзовић, дипл.социјални радник

Опис послова:

 • рад у мјесној заједници – сарадња са представницима мјесне заједнице, школама, здравственим установама, органима јавне безбједности, општинским органима, државним органима, невладиним и другим организацијама и установама а ради прикупљања потребних података и евидентирање лица која се налазе у стању социјалне потребе
 • преузимање бриге о дјеци лишеној родитељског старања, предлагање вида заштите, као и рад на њиховом спровођењу – предузимање мјера за стварање нормалних услова за живот, пружање материјалне помоћи, проналажење породица, домова и одговарајућих установа за смјештај и смјештај у исте
 • остваривање сарадње са породицама и установама социјалне заштите, контрола напредовања дјеце и припрема њиховог повратка у укључивање у рад и самосталан живот
 • заштита малољетне дјеце грубо занемарене од стране родитеља и давање приједлога за покретање кривичног поступка или ограничења и одузимања родитељског права против родитеља који су грубо занемарили своју малољетну дјецу и праћење стања – положаја дјеце
 • рад на откривању и давању приједлога за покретање поступка за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
 • рад на санирању породичних односа (покушај мирења)
 • обрада материјално необезбијеђених и за рад неспособних лица – одлазак у породицу, израда социјалне анамнезе са приједлогом, праћење њиховог положаја и изналажење нових видова помоћи и учешћа у ревизији стечених права
 • пружање помоћи материјално – необезбијеђеним старим лицима при остваривању њихових права по другом основу
 • давање приједлога о смјештају старих лица у установе социјалне заштите и у другу породицу, њихов пропраћај у случају када немају ближих сродника и праћење њиховог здравственог стања
 • послови сагледавања потреба у циљу рјешавања стамбених потреба корисницима новчаних помоћи
 • предузимање мјера за стављање лица под старатељство и сарадња и помоћ старатељу у вршењу старатељске дужности
 • вршење непосредног старатељства по службеној дужности над лицима која немају стараоца
 • пружање помоћи породицама у санирању посљедица алкохолизма и других облика асоцијалног понашања и тимска обрада случаја
 • помоћ и подршка породици у прихватању душевних болесника
 • сачињавање извјештаја са приједлогом у поступцима повјеравања дјеце до развода брака и дјеце из ванбрачних заједница и у поступцима регулисања одржавања личних односа родитеља и дјеце
 • пружање помоћи у остваривању права на издржавање неспособног супружника и дјеце, као и родитеља од стране дјеце
 • чествује у поступку давања мишљења органа старатељства о закључењу брака прије пунољетства
 • учествује у поступку давања мишљења органа старатељства у поступцима издавања личних докумената, отуђења некретнина малољетних лица и слично
 • пружање помоћи у случајевима планирања породице, утврђивање очинства и ванбрачне трудноће
 • израда социјалних анамнеза по захтјевима у поступцима породично – правне и социјалне заштите
 • развој социјалног рада у локалној заједници укључујући праћење, проучавање и усмјеравање активности у циљу унапређења социјалне заштите у општини

Селма Икановић, дипломирани социјални педагог

Опис послова :

 • рад са малољетним делинквентима-индивидуални рад-савјетодавни рад
 • израда извјештаја са приједлогом васпитних мјера за дјецу и омладину са поремећајима у понашању, учешће у тимској обради за суд и друге институције
 • специјални педагошки третман малољетника у поступку спровођења мјера појачаног надзора
 • рад са родитељима на спровођењу мјера појачаног надзора
 • рад на спровођењу мјера упућивање малољетника у васпитне установе и ресоцијализација истих
 • рад са малољетницима и њиховим родитељима по одбачају кривичне пријаве
 • учешће у изради извјештаја, информација и анализа из области васпитне запуштености дјеце и омладине
 • сарадња са васпитним, образовним и другим установама
 • рад на превенцији у сузбијању алкохолизма и наркоманије код омладине
 • рад на превенцији у сузбијању друштвено неприхватљивог понашања код дјеце и омладине
 • вођење евиденције и документације малољетних делинквената
 • присуствује узимању изјаве од млдб. у МУП-у
 • израда извјештаја о социјалним и породичним приликама осуђеног (социјална анамнеза, осврт на став породице и локалног становништва
  достављање социјалне анамнезе за потребе суда
 • вођење евиденције о лицима примљеним у КП установу
 • вођење евиденција о лицима по пријему из установе
 • вођење евиденције о лицима која су под увјетом, савјетодавни рад са истима

Јулијана Ђокановић, дипл.економиста

Опис послова:

 • обрачун плата, накнада плата и других личних примања радника
 • врши и води обуставу кредита радника
 • контрола исправности свих књиговодствених докумената, контирање, сачињавање образаца трезорског пословања и синтетичко књижење
 • израда завршних рачуна и периодичних обрачуна
 • учествује у изради годишњих и периодичних финансијских планова, праћење извршења финансијских планова
 • контрола измирења свих обавеза и потраживања
 • контрола и праћење плаћања трошкова смјештаја
 • правилно чување финансијске документације
 • развођење по аналитичким рачунима и вођење картотеке ситног инвентара, основних средстава, обрачун амортизације и ревалоризације
  израда МОП-а
 • послови аутоматске обраде података из дјелатности Центра осим података из области дјечије заштите
 • остварује непосредњу сарадњу са Одјељењем за финансије Општине Сребреница (књиговодство, трезор, финансије )
 • израда финансијског извјештаја о пословању Центра према органима управе
 • обрачун социјалних давања по упутству надлежног министарства, у складу са Законом о социјалној заштити
 • израда периодичних извјештаја везаних за обрачун и исплату социјалних давања према корисницима
 • вођење евиденције корисника здравственог осигурања
 • попуњавање мјесечних извјештаја РАД-1 статистици
 • вођење књиге КУФ-а и КИФ-а и врши плаћања
 • вођење књиге евиденције радних сати
 • обрачун, ликвидација, реализација и евиденција новчане помоћи, породичног смјештаја и других давања из средстава Центра
 • фактурисање и вођење књига излазних и улазних рачуна

Драгина Катанић, ССС- Економска школа

Опис послова :

 • обавља послове пријема, отварање, прегледање и распоређивање запримљене поште и других писмена или аката
 • класификација и завођење аката, њихово достављање у рад
 • отпремање поште, развођење аката, њихово архивирање и чување у складу са принципима канцеларисјког пословања
 • одговоран је за чување и употребу службених печата
 • води и чува интерно доставне и друге књиге евиденције
 • преузима разведену и задужену пошту и предмете из картотеке из ранијих година и архивира по шифрама и класификацијама за одређену годину
  води и устројава архивске књиге
 • врши годишње шкартирање регистарског материјала и даје приједлог за њигово уништење надлежном архиву
 • води евиденцију уништених предмета и обавља остале послове архиве
 • набавка и издавање канцеларисјког материјала, ситног инвентара и осталих потреба радника
 • обављање свих благајничких послова за Центар уз подизање и полагање готовине

Јелена Симић, ССС – Економска школа

Опис послова:

 • упућује странке у документацију која је неопходна за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица, новчану помоћ и једнократну новчану помоћ и попуњава захтјев за остваривање наведених права
 • по службеној дужности прибавља документацију за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица, новчану помоћ и једнократну новчану помоћ у случају кад подносилац захтјева због старости или теже болести није у могућности самостално да прибави потребну документацију
 • обавјештава подносиоце захтјева за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица, новчану помоћ и једнократну новчану помоћ о потреби отклањања формалних недостатака поднеска и сачињава службену забиљешку о наведеном
 • води евиденцију присуства на послу
 • врши заказивање, пријем и усмјеравање клијената за директора, даје потребне информације и обавјештења
 • води евиденцију о службеним путовањима директора
 • обавјештава директора о разлозима изостанка радника с посла
 • води евиденцију о службеним путовањима, семинарима, едукацијама стручних радника Центра
 • отвара налоге за путовања
 • благовремено обавјештава раднике Центра о састанцима, семинарима, едукацијама